Speakers

Abhijit Iyer Mitra

Abhinav Prakash

Anand Ranganathan

Anuj Dhar

Anuraag Saxena

Ashwin Sanghi

Baijayant Jay Panda

David Frawley

D.K.Hari

Dushyanth Sridhar

Hari Kiran Vadlamani

Hema Hari

Hindol Sengupta

Jairam Ramesh

Kishwar Desai

Madhavi Mudgal

Madhu Khanna

Methil Devika

Meenakshi Jain

Nagaraj Paturi

Priyanka Chaturvedi

Rahul Easwar

Radhakrishnan Pillai

R. Jagannathan

Sampadananda Mishra

Sanjeev Sanyal

Saradindu Mukherji

Shefali Vaidya

Shovana Narayan

Shyam Bhat

Sundeep Bhutoria

Syed Salman Chishty

Trupti Desai

Vivek Agnihotri

Yogini Shambhavi