Tathagata Roy

Pavan K. Varma

Agnibha Bandyopadhyay

Anjum Katyal

Avik Majumder

Azizul Haque

Ashok Row Kavi

Binod Ghosal

Bratati Bandyopadhyay

Debdutta Chakraborty

Jawhar Sircar

Jaideep Singh

Kamaleshwar Mukherjee

Koushiki Dasgupta

Kunal Chattopadhyay

Laxmi Narayan Tripathi

Madhu Khanna

Major Gaurav Arya

Manish Chakraborty

Manjari Chaturvedi

Meena Banerjee

Niladri Chatterjee

Nrisingha Prasad Bhaduri

Onir

Partho Chattopadhyay

Pradip Chopra

Prem Saran

Pramita Mallik

Sabujkali Sen

Rajib Sarma

Rajat Subhra Mukhoti

Sanjoy Mukhopadhyay

Saradindu Mukherjee

Sharmistha Goswami Chatterjee

Srijato

Subodh Sarkar

Suranjan Das

Swapnamoy Chakraborty

Vikram Sampath

Vivek Agnihotri